Istraživanje mikroklime Crne ledenice (Biokovo)

Biokovo je među speleolozima poznato po velikom broju interesantnih i velikih jama. Zahvaljujući lokacijama na većim nadmorskim visinama, niskim temperaturama zraka, obilju sniježnih padalina, izraženim inverzijama temperature u krškim udubinama i drugim bitnim čimbenicima neke od njih sadrže veće količine snijega i leda. Među njima se svojim značajkama ističe jama Crna ledenica.

Nina na donjem ulazu Crne ledenice.

Jamski ulazi Crne ledenice nalaze se u podnožju strmih padina sjeverno od najvišeg biokovskog vrha Sv. Jure, na nadmorskoj visini 1495 m. Kroz donji ulaz se niz kosinu i vertikalni zid ulazi u prostranu dvoranu. Dno joj je na dubini 20-25 m, a površina dna je oko 400 m2. Visina stropa veća je od 30 m. Tu je akumulirana veća količina leda i snijega koja se zadržava tijekom cijele godine. Snijeg pada ili se s okolnih padina ruši kroz prostrane otvore, a najveća količina nalazi se ispod donjeg otvora. Nakupljanjem snijega oblikovan je stožac koji u svojoj bazi prelazi u zrnati snijeg i led. Dio leda vidljiv je na površini dna i u bočnim kanalima, a dio je pokriven slojem kršja i blokova koji se djelovanjem mraznog trošenja odlamanju od stijenki dvorane. U prošlosti su u jamu ulazili biokovski ledari koji su vadili led i prodavali ga u Makarskoj. Jama je speleolozima odavno poznata i relativno često je posjećuju radi istraživanja i monitoringa.

Nakupina snijega i leda na dnu velike dvorane.

U sklopu projekta “Interdisciplinary research of ice caves in Croatia” u rujnu 2016. godine u Crnoj ledenici je postavljena oprema za mikroklimatska mjerenja. Cilj je bio prikupiti podatke o temperaturi i relativnoj vlažnosti zraka. Podaci bi se koristili za praćenje dinamike snijega i leda u budućnosti. Aktivnosti su izvedene u suradnji Speleološkog odsjeka PD Imber (Omiš), Speleološkog kluba Samobor i Speleološkog odsjeka HPD Ante Bedalov (Kaštel Kambelovac) te uz dopuštenje JU PP Biokovo.

D. Š. Samac i Ž. Marunčić Bospor u kanalu između stijene i leda.

U subotu 20. 10. 2018. završio je ciklus nakon kojeg imamo dvogodišnje kontinuirane podatke mjerenja . Podaci  će pomoći u tumačenju mikroklime ledenica i varijacija količine sniježnih i ledenih naslaga jame. Iako obrada podataka, analiza i interpretacija rezultata tek slijedi, moguće je iznijeti osnovne podatke o istraživanju. Mjerenja su obavljena digitalnim termohigrografima Onset Pro v2 na površini i u spomenutoj dvorani od rujna 2016. do listopada 2018. Srednja temperatura zraka na površini u promatranom razdoblju bila je 8°C, a u jami -0,04°C. Najniža zabilježena temperatura na površini bila je -20,7°C (ujutro 7. 1. 2017.). Istoga dana temperatura u jami se spustila na -17°C. Prve pojave kontinuiranih jamskih temperatura zraka nižih od 0°C bilježe se od sredine studenog i traju do početka travnja, te od druge polovice travnja do početka svibnja 2017. U drugoj polovici studenog 2017. temperature zraka ponovno padaju ispod 0°C no nekoliko puta tijekom studenog i prosinca se penju neznatno iznad 0°C. Nakon pada vrijednosti ispod 0°C u siječnju iznad te vrijednosti nisu se penjale do sredine travnja 2018. Prema izmjerenim vrijednostima prosječna jamska temperatura (klimatološke) zime 2016.-2017. bila je -2,7°C, a zime 2017-2018 -1,9°C.

U istraživanjima su sudjelovali: Željko Marunčić Bospor, Nina Marić, Toni Tursić Franky, Dominik Šime Samac, Suzana Buzjak i Nenad Buzjak.

Tekst: Nenad Buzjak

Fotografije: Suzana Buzjak, Nenad Buzjak

 

Bospor fotografira, a Nina mjeri trenutačne temperature zraka i vode.

Izlazak iz Crne ledenice.